Η αδειοδότηση των φαρμακείων και οι αποφάσεις του ΣτΕ. Όταν δεν εξάγονται έγκαιρα τα αναγκαία συμπεράσματα για το παρόν και το μέλλον.

Η αδειοδότηση των φαρμακείων και οι αποφάσεις του ΣτΕ. Όταν δεν εξάγονται

έγκαιρα τα αναγκαία συμπεράσματα για το παρόν και το μέλλον.

Η απόφαση του ΣτΕ  1804/2017 σχετικά με την άδεια λειτουργίας των φαρμακείων δεν εκτιμήθηκε και δεν αναλύθηκε όπως έπρεπε.

Τι ακριβώς όμως ανέδειξε και αυτή η απόφαση του ΣτΕ όπως και η 1874/2017 που αφορούσε τον ΕΟΠΥΥ? Έκρινε ότι οι ρυθμίσεις «πρέπει να είναι σύμφωνες προς τους κανόνες νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως που προβλέπει το Σύνταγμα, αφού η ανάληψη διεθνών υποχρεώσεων από την Χώρα δεν αναιρεί και την υποχρέωση τηρήσεως των συνταγματικών κανόνων περί νομοθετήσεως, ούτε μπορεί να καταστεί συγκεκριμένη η εξουσιοδοτική αυτή διάταξη με παραπομπή σε συνοδευτικά του εξουσιοδοτικού νομοθετήματος κείμενα. Κατόπιν τούτου η κατ’ επίκληση της εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρου 2 παρ. Δ υποπαρ. Δ12 στοιχείο 18 του ν. 4336/2015 προσβαλλόμενη απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υγείας είναι ανίσχυρη, διότι έχει εκδοθεί από αναρμόδιο κατά το Σύνταγμα όργανο».

Για τον λόγο δε αυτό, βασίμως προβαλλόμενο, η υπό κρίση αίτηση έγινε δεκτή και ακυρώθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση.

Τέλος, για το συνταγματικό κύρος της νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως δεν απαιτείται οπωσδήποτε να διαγράφει η ίδια ή με παραπομπή σε άλλη διάταξη νόμου βασικές αρχές και κατευθύνσεις στο πλαίσιο των οποίων οφείλει να κινηθεί η Διοίκηση κατά την κανονιστική ρύθμιση των θεμάτων αυτών.

Το θέμα για κάποιους είναι ότι το ΣτΕ αποφάσισε υπό τα παραπάνω δεδομένα ότι «το γενικό πλαίσιο των ουσιαστικών ρυθμίσεων, οι οποίες επιχειρήθηκαν με την προσβαλλόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση ως προς τα ζητήματα άδειας λειτουργίας των φαρμακείων, περιέχεται με επαρκή σαφήνεια στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.4336/2015 και ειδικότερα στην κυρούμενη με αυτόν Συμφωνία Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, όπως άλλωστε σαφώς παρατίθεται στην οικεία Έκθεση Συνεπειών Ρύθμισης που κατατέθηκε στη Βουλή.
Επομένως, η παρασχεθείσα νομοθετική εξουσιοδότηση είναι ειδική και ορισμένη και πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγματος.
Συνεπώς, κατά την γνώμη αυτή, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος ο λόγος ακυρώσεως με τον οποίο προβάλλεται ότι η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 2 παράγραφος Δ, υποπαράγραφος Δ12 στοιχείο 18 του ν.4336/2015, επί της οποίας στηρίχθηκε η προσβαλλόμενη κοινή υπουργική απόφαση, είναι αντίθετη στο άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος, και το Δικαστήριο οφείλει να προχωρήσει στην εξέταση των λοιπών προβαλλομένων λόγων ακυρώσεως. Εξ άλλου, κατά την ίδια γνώμη, και αν ακόμη ήθελε γίνει δεκτό ότι η παρασχεθείσα εξουσιοδότηση είναι αντίθετη στο άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος, το Δικαστήριο οφείλει, σταθμίζοντας αφ’ ενός τα έννομα συμφέροντα του αιτούντος και αφ’ ετέρου το μείζον δημόσιο συμφέρον, συνιστάμενο στην υλοποίηση των δεσμεύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο διεθνούς σύμβασης για την οικονομική ενίσχυση της χώρας, κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 50 παρ. 3α του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), να μην ακυρώσει την προσβαλλόμενη πράξη, πριν να παρασχεθεί στη Διοίκηση προθεσμία έξη μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης για να εισαγάγει τις προσβαλλόμενες ρυθμίσεις με προεδρικό διάταγμα».

Αυτό και ακριβώς έγινε με τη πρόσφατη τροπολογία. Θεραπεύεται η «προσβληθείσα πράξη για να προστατευθεί το μείζον δημόσιο συμφέρον, συνιστάμενο στην υλοποίηση των δεσμεύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο διεθνούς σύμβασης για την οικονομική ενίσχυση της χώρας».

Είναι μάλλον υπεραισιόδοξη η εκτίμηση ότι θα είναι και πάλι αρνητική η απόφαση στην αλλαγή του τρόπου αδειοδότησης των φαρμακείων. Θέλει μια άλλη προσέγγιση, από τους ενδιαφερόμενους, και μια βαθύτερη ανάλυση της ήδη υπάρχουσας νομοθεσίας ελληνικής αλλά και ευρωπαϊκής.

Δυστυχώς και πάλι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στην πιστοποίηση της λειτουργίας των ηλεκτρονικών φαρμακείων (Η.Φ), σύμφωνα με τις  οδηγίες 83/2001 και 62/2011, παρά μόνο η δημόσια αποδοχή ότι δεν έχει αδειοδοτηθεί κανένα μέχρι σήμερα λόγω «τεχνικών προβλημάτων»  και δύο προτάσεων-αιτημάτων του ΠΦΣ  προς το υπουργείο υγείας.

Παρ’όλα αυτά πληθαίνουν οι ανακοινώσεις αλλά και οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας πολλών φαρμάκων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πολλές καταγγελίες από αρμόδιους συλλόγους για πλαστά φάρμακα που πωλούνται μέσω του Διαδικτύου.

Όπως έχει ξαναγραφεί η μη αδειοδότηση και λειτουργία νόμιμων Η.Φ θα έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες τόσο για τη δημόσια υγεία αλλά και για τους φαρμακοποιούς τους επόμενους μήνες ή χρόνια. Τα δεδομένα αλλάζουν παγκοσμίως (π.χ Amazon) αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα τα αναλύουμε ως συνήθως και λάθος και καθυστερημένα!! Έτσι οι επενδύσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από όλους τους συνεπείς φαρμακοποιούς θα απαξιωθούν , θα στοχοποιηθούν από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς Ελλάδος και Ευρώπης και θα γνωρίσουν τον ανταγωνισμό από άλλα ευρωπαϊκά , και όχι μόνο, Η.Φ.

Φαρμακεία: Από το Ναύπλιο στο Διαδίκτυο

 

Advertisement